wes+ produkty

WES 3 Mobilny Bezprzewodowy System Ewakuacji i Detekcji Pożaru

WES 3 to innowacyjny produkt zaprojektowany do ochrony ludzi, obszarów budowy i zaplecza budowy, infrastruktury przemysłowej oraz innych tymczasowych zastosowań. Mobilny Bezprzewodowy System Ewakuacji i Detekcji Pożaru WES 3 to jedyne w swoim rodzaju dostępne na rynku rozwiązanie, certyfikowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 54, które spełnia wymogi i zalecenia rynku ubezpieczeniowego oraz pozwala w sposób wygodny i ekonomiczny zabezpieczać obszary budowy.

ELEMENTY SYSTEMU WES 3

ZALETY WES 3

URZĄDZENIA CERTYFIKOWANE Z PN-EN 54

System łatwy w instalacji i w utrzymaniu

Brak konieczności prowadzenia okablowania

Łatwa identyfikacja źródła zagrożenia

Komunikacja radiowa

ROZWIĄZANIE OPTYMALNE KOSZTOWO I CZASOWO

ELASTYCZNY, PRAKTYCZNY I NIEZAWODNY

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA

AKTUALNOŚCI

STAN PRAWNY

USTAWA PRAWO BUDOWLANE

■ Art. 18. 1. Do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (…).

■ Art. 20. 1. Do podstawowych obowiązków projektanta należy: (…) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

■ Art. 21a. 1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

■ § 2. 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacją", zawiera stronę tytułową i część opisową.

■ 3. Część opisowa zawiera: (…) 6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 R. W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

■ § 42.1.Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 

DYREKTYWA RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE WDROŻENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TYMCZASOWYCH LUB RUCHOMYCH BUDOWACH (92/57/EWG)

■ 4.1 Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system detektorów i alarmów pożarowych dostosowany do charakterystyki budowy, rozmiarów i wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości znajdujących się tam substancji lub materiałów oraz maksymalnej potencjalnej liczby osób zagrożonych

■ 4.2 Wyżej wymienione urządzenia gaśnicze, detektory ognia i systemy alarmowe muszą być regularnie sprawdzane i konserwowane.

DOBROWOLNY PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK DLA DYREKTYWY 92/57/EEC

■ Zlokalizowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych razem z gaśnicami w miejscach zagrożenia oraz na drogach komunikacyjnych, jak również szkolenie pracowników w zakresie ich wykorzystania.

■ Środki awaryjne, w tym pierwsza pomoc: zlokalizowane systemy szybkiej identyfikacji zdarzeń awaryjnych oraz komunikacji z drużyną alarmową (4.1.3. Przygotowanie do prac budowlanych).

WYTYCZNE EUROPEJSKIE – CFPA26: 2010 F – OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKACH TYMCZASOWYCH NA TERENACH BUDOWY

Pomieszczenia w budynkach tymczasowych, w których przebywają ludzie w sposób inny niż okazjonalny, oddzielone zamkniętymi drzwiami, zlokalizowane w sposób, który wymusza przejście przez korytarz lub inne pomieszczenie, aby dotrzeć do drogi ewakuacji, powinny być wyposażone w urządzenia alarmowe automatycznie wyzwalane przez czujnik dymu zlokalizowany na korytarzu.

Toalety powinny być wyposażone w urządzenia alarmu ewakuacyjnego, pełniące również funkcję alarmu pożarowego w pomieszczeniu (4. Wymagania ochrony przeciwpożarowej, 4.7. Alarm ewakuacyjny).

WYTYCZNE EUROPEJSKIE – CFPA21: 2012F – OCHRONA POŻAROWA NA TERENIE BUDOWY

■ W zgodzie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego osoba odpowiedzialna za system zarządzania i kontroli bezpieczeństwa pożarowego powinna zapewnić, że ocena ryzyka pożaru jest przeprowadzana, sprawdzana i regularnie uaktualniana w miarę postępu budowy. Ocena taka jest kluczowym elementem planu bezpieczeństwa pożarowego budowy (4. Plan bezpieczeństwa pożarowego budowy).

■ Plan musi precyzować co najmniej: […] ogólne środki ostrożności, w tym detekcję i sygnalizację pożaru […] (4. Plan bezpieczeństwa pożarowego budowy).

Systemy automatycznej detekcji pożaru muszą być zainstalowane w miejscach tymczasowego przebywania osób oraz w budynkach tymczasowych, gdy:

      ■ znajdują się w odległości 6 metrów od budynku w trakcie budowy lub remontu,

      ■ są wykorzystywane do przechowywania łatwopalnych płynów oraz gazów sprężonych,

      ■ są wykorzystywane do suszenia ubrań,

      ■ budynki tymczasowe lub miejsca tymczasowego zakwaterowania wyposażone są w kuchenki lub odbywa się w nich gotowanie (11. Budynki tymczasowe i tymczasowe miejsce zakwaterowania).

INSTALACJA SYSTEMU WES 3 NA BUDOWACH

Elementy Systemu WES 3 mogą zostać zainstalowane na terenie budowy w chwili, gdy pojawią się pierwsze kontenery zaplecza budowy lub gdy budynek „wychodzi z ziemi”. Szybka instalacja pozwala w ciągu kilkudziesięciu minut na zapewnienie bezpieczeństwa budowie i jej pracownikom.

Za pomocą Stacji Bazowej możliwa jest lokalizacja elementu, z którego pochodzi alarm pożarowy. System WES 3 umożliwia również definiowanie komunikatów alarmowych, a za pośrednictwem aplikacji WES 3 pozwala w szybki sposób można wygenerować raport podsumowujący zaistniałe zdarzenie.

System WES 3 pozwala na adresację elementów zgodnie z wytycznymi Inwestora, dzięki czemu możliwa jest szybka i łatwa identyfikacja miejsca wystąpienia zdarzenia. Czujki ciepła oraz dymu zapewniają aktywną detekcję pożarów na zamkniętych obszarach i w miejscach stałego przebywania osób.

Rozmieszczenie Ostrzegaczy Pożarowych następuje na podstawie uzgodnionego planu zabezpieczenia pożarowego. Elementy zwykle instalowane są na każdej klatce schodowej,  przy szybie windowym lub na drogach ewakuacyjnych. System WES 3 może być elastycznie rozbudowywany w miarę postępu prac budowlanych.

Wszystkie elementy Systemu WES 3 są połączone radiowo, tworząc sieć. W przypadku uszkodzenia którejkolwiek jednostki w pożarze, system działa nieprzerwanie.

Po zakończeniu budowy elementy Systemu WES 3 mogą być łatwo użyte ponownie na kolejnej budowie.

ZDARZENIA

KONTAKT


  GEO-KAT Sp. z. o. o.

  ul. Wołoska 24
  02-675 Warszawa
  tel. +48 507 706 260
  fax. +48 22 877 08 97  e-mail: l.wagner@geokat.pl
  REGON. 510948744
  NIP. 745 16 42 750
  KRS. 0000145939