WYTYCZNE EUROPEJSKIE – CFPA21: 2012F – OCHRONA POŻAROWA NA TERENIE BUDOWY

■ W zgodzie z krajowymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego osoba odpowiedzialna za system zarządzania i kontroli bezpieczeństwa pożarowego powinna zapewnić, że ocena ryzyka pożaru jest przeprowadzana, sprawdzana i regularnie uaktualniana w miarę postępu budowy. Ocena taka jest kluczowym elementem planu bezpieczeństwa pożarowego budowy (4. Plan bezpieczeństwa pożarowego budowy).

■ Plan musi precyzować co najmniej: […] ogólne środki ostrożności, w tym detekcję i sygnalizację pożaru […] (4. Plan bezpieczeństwa pożarowego budowy).

Systemy automatycznej detekcji pożaru muszą być zainstalowane w miejscach tymczasowego przebywania osób oraz w budynkach tymczasowych, gdy:

      ■ znajdują się w odległości 6 metrów od budynku w trakcie budowy lub remontu,

      ■ są wykorzystywane do przechowywania łatwopalnych płynów oraz gazów sprężonych,

      ■ są wykorzystywane do suszenia ubrań,

      ■ budynki tymczasowe lub miejsca tymczasowego zakwaterowania wyposażone są w kuchenki lub odbywa się w nich gotowanie (11. Budynki tymczasowe i tymczasowe miejsce zakwaterowania).