DYREKTYWA RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE WDROŻENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA TYMCZASOWYCH LUB RUCHOMYCH BUDOWACH (92/57/EWG)

■ 4.1 Budowa musi być wyposażona w odpowiedni sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system detektorów i alarmów pożarowych dostosowany do charakterystyki budowy, rozmiarów i wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości znajdujących się tam substancji lub materiałów oraz maksymalnej potencjalnej liczby osób zagrożonych

■ 4.2 Wyżej wymienione urządzenia gaśnicze, detektory ognia i systemy alarmowe muszą być regularnie sprawdzane i konserwowane.